Wniosek o usunięcie danych osobowych

(prawo do bycia zapomnianym)

Zgodnie z art. 17 RODO każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora usunięcia swoich danych osobowych. Tzw. prawo do bycia zapomnianym jest jednym z podstawowych praw zagwarantowanych przez RODO.

Termin reakcji administratora?

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, administrator danych osobowych spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Co warto zamieścić w wezwaniu do usunięcia danych osobowych?

  1. Określenie stron, a więc osoby, która występuje z żądaniem, a także administratora danych osobowych,
  2. Wskazanie podstawy prawnej prawa do bycia zapominanym tj. art. 17 RODO,
  3. Zwięzłe opisanie relacji, która łączy osobę żądającą usunięcia danych z administratorem danych,
  4. Krótkie uzasadnienie zbędność dalszego przetwarzania danych osobowych osoby żądającej usunięcia danych przez administratora,
  5. Pouczenie o skierowaniu sprawy do UODO w przypadku braku reakcji administratora.